Жребият приключи!

Честито на печелившите!

1 (един) от 5 (пет) уреда за здравословно готвене Air Fryer на стойност 379 лева.

ID номер

Име

219 Недялка Георгиева
131 Михаил Алексиев
673 Елена Георгиева
796 Бойко Киров
581 Таня Димитров
1 (един) от 50 (петдесет) бр. ваучера за пазаруване в магазини BILLA на територията на Република България на стойност 50 лева всеки.
58 Антония Добрева
301 Тони Стратиева
76 Петя Катилова
272 Ели Димитрова
224 Станислава Петкова
659 АТАНАС ЙОВЧЕВ
850 Светлана Иванова
248 Христина Симеонова
547 Петя Церова
204 Мартин Камберов
610 Екатерина Иванова
120 Теодор Пешев
490 Станислав Русинов
373 Тодор Димитров
14 Анелия Тодорова Шейкова
399 Илина Георгиева
251 Татяна Пелтекова
137 Яна Славова
683 Михаела Кирова
324 Росица Костадинова
236 Иванка Дичева
210 Диана Ангелова
895 Георги Атанасов
12 Мария Качева
776 Ружен Боляров
278 Ани Рогашка
675 Валентин Христов
497 Ани Бойкова
310 Милена Дякова
114 Боян Антимов
274 Валя Стефанова
193 Деница Кирилова
613 Величка Георгиева
158 Таня Младенова
354 Гергана Тумбева
446 Иванка Гишина
92 Божанка Колева
664 Кремена Дренакова
155 Веселина Господинова
221 Милена Узунова
470 Добринка Иванова
262 Borana Purceva
140 Евелина Цветанова
814 Иван Тонев
795 Валентина Георгиева
522 Светлозар Бургов
306 Маргарита Бонева
303 Любка Петрова
18 Бонка Тодорова
134 Стояна Димитрова
Условия на Кампанията „Играй и спечели с Колгейт и Билла“

По-долу са представени условията, приложими спрямо лицата (“Вие” или “Участник”), участващи в Кампанията „Играй и спечели с Колгейт и Билла“ („Кампанията“). Чрез участието си в Кампанията, Вие приемате настоящите условия и те стават задължителни спрямо Вас. Неспазването на някое от настоящите условия Ви дисквалифицира от участие в Кампанията, като Вашата регистрация за участие се счита за невалидна.

Условията на Кампанията се приемат посредством поставяне на отметка в кутия на уебсайта, където се регистрира номерът от касовата бележка и датата от покупката. Съгласието за обработване на лични данни се дава чрез поставяне на отметка в кутия на уебсайта, където се регистрира номерът от касовата бележка.

Организатор на Кампанията е Колгейт-Палмолив Адриа, вписано в Регистъра БУЛСТАТ с код по БУЛСТАТ: 121525010, с адрес на управление адрес София 1528 София еърпорт център , бул. Христофор Колумб 64, сграда 1 ет. 1 вх.1 офис 104 („Организатор“). Навсякъде, където в настоящите условия се говори за 'наши', 'нас', 'ние' или ‘дружеството’, съответните термини се отнасят до Организатора на Кампанията, неговите дъщерни, свързани дружества и сътрудници.

  1. ПРАВО ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

1.1. Кампанията е достъпна единствено за граждани и лица, законно пребиваващи в България, които са достигнали минималната възраст от 18 (осемнадесет) години. В Кампанията не могат да участват (и) служители (и членовете на техните семейства (съпруг(а), родител, дете, брат или сестра), както и членове на техните домакинства), на Организатора на Кампанията или техни свързани, дъщерни дружества, представителства или консултанти; и (и/или) други лица, участващи в създаването или администрирането на Кампанията, или техните семейства или членове на домакинствата.

  1. ТЕРИТОРИЯ И ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България в периода от [01.10.2021- 31.10.2021], през който срок участниците могат да се включат в нея. В рамките на този период в обектите, в които ще се провежда Кампанията ще бъдат поставяни рекламни материали, които да указват промоционалните продукти и условията за участие и провеждане на Кампанията.

2.2. Кампанията се провежда във всички търговски обекти BILLA на територията на Република България. Настоящите условия са достъпни на електронната страница на Организатора www.colgatepromo.bg, както и в обектите в които се провежда Кампанията.

  1. КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В КАМПАНИЯТА

3.1. Участието в Кампанията е обвързано с покупка. Всеки, който отговаря на изискванията на Раздел 1 и желае да участва в Кампанията, може да се включи като закупи един или повече продукти с марка Colgate на обща стойност минимум 3,99 лв. („Промоционален продукт“) от търговските обекти, в които се провежда Кампанията.

3.2. След закупуване на Промоционален продукт, за да се включите в Кампанията за спечелването на 1 (един) от 5 (пет) уреда за здравословно готвене Air Fryer или 1 (един) от 50 (петдесет) ваучера за пазаруване в магазини BILLA на стойност 50 лева трябва да посетите електронната страница www.colgatepromo.bg, да предоставите нужните лични данни (относно Политиката за опазване на Вашите лични данни вижте по-долу), включително свое име, и-мейл адрес, телефон и да впишете номера от касовата бележка, която сте получили от търговски обекти BILLA на територията на Република България, след закупуване на Промоционален продукт (“Код/номер”) на стойност минимум 3,99 лева.

3.3. Могат да бъдат регистрирани единствено номера от касови бележки, издадени от търговски обекти BILLA. Система на Организатора ще извършва незабавна и автоматична проверка на уникалността и валидността на номерата от касовата бележка и на регистрацията на всеки участник. При регистриран уникален и валиден номер от касовата бележка и дата на покупката, системата ще връща имейл, в който информира участника, че номерът му е регистриран за участие. Проверката е окончателна и участникът няма право да оспорва резултатите от нея. Организаторът запазва правото си да извърши преглед на системата за проверка на уникалността и валидността на номерата от касовите бележки и при нужда да ревизира резултатите от проверката, включително, но не само, да прекрати, спре и/или отложи Кампанията в случай на технически проблеми с уебсайта, процеса на регистрация, проверка или някакъв друг технически проблем, който може да възникне. След успешна регистрация на номер от касовата бележка, системата автоматично включва кода в тегленето за наградите. Един уникален номер от касовата бележка осигурява едно участие.

3.4. Регистрацията за участие в Кампанията започва в 0:00ч. българско време, на 01.10.2021г. на www.colgatepromo.bg. За да имат шанс да бъдат избрани за спечелване на награда (както е описано по-долу), участниците трябва да се включат в Кампанията преди 24:00 ч. местно време на 31.10.2021г. Закъснелите участници няма да бъдат включени в тегленето на наградите.

3.5. Потребителите са задължени да пазят касовата бележка като доказателство за покупка при получаване на награда.

3.6. Участник може да се включи в Кампанията, като използва всеки номер от касовата бележка само веднъж. С регистриране на един номер от касовата бележка може да се спечели само една Награда. Допуска се повече от едно участие, ако с всяко участие се въвежда различен номер от касовата бележка. Участниците декларират, че информацията, предоставена от Вас при регистрацията за участие в Кампанията е вярна и точна. Всяка регистрация, направена в нарушение на тази декларация, може да се счита за невалидна и да бъде обект на дисквалификация по усмотрение на Организатора на Кампанията.

  1. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

4.1. Наградите в Кампанията съответстват на изискванията на действащото българско законодателство и не могат да бъдат заменяни с други награди или с паричната им равностойност.

4.2. Регистрирайки номера от касовата бележка, която е получена от търговски обекти BILLA на територията на Република България, след закупуване на Промоционален продукт на стойност минимум 3,99 лева, участниците могат да спечелят една от следните награди:

● 1 (един) от 5 (пет) уреда за здравословно готвене Air Fryer на стойност 379 лева;
● 1 (един) от 50 (петдесет) бр. ваучера за пазаруване в магазини BILLA на територията на Република България на стойност 50 лева всеки.

  1. ИЗБИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

5.1. Спечелилите награда се изтеглят на случаен принцип от всички регистрирани уникални и валидни номера от касовите бележки посредством системата, разработена от Организатора. Тегленето на печелившите ще се проведе на [04.11.2021г.] в седалището и адреса на управление на Колгейт- Палмолив Адриа – София 1592, бул. Христофор Колумб № 64, сграда 1, офис 104, от комисия, съставена от служители на Организатора и в присъствието на нотариус. Комисията подписва протокол, потвърждаващ спечелилите участници, който се удостоверява от нотариус. На същия ден след провеждане на тегленето на печелившите Организаторът обявява печелившите на уебстраницата на Кампанията: www.colgatepromo.bg.

  1. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАДИТЕ

6.1. Печелившите участници получават поздравителен имейл с указания как ще получат наградите си. Организаторът се свързва със спечелилите участници по електронна поща или по телефон. Ако Организаторът на Кампанията не успее да се свърже с даден печеливш участник след три (3) опита в рамките на 48 часа, наградата за съответния печеливш участник, автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран и уведомен, при прилагане на описания по-горе процес, във връзка с дадената Награда. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян колкото пъти е нужно до валидното изискване на Наградата от участник, който има право да я получи.

6.2. В случай, че някой участник, който е спечелил награда бъде дисквалифициран или няма право да получи такава, съгласно клауза 6.3. по-долу, наградата автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран за награда и новият печеливш бива уведомен, при прилагане на същия процес, както е описано по-горе по отношение на Наградата. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян, колкото пъти е нужно, по решение на Организатора.

6.3. Спечелилият награда ще я получи с куриер в рамките на 30 дни след изтеглянето имената на печелившите. При получаване на наградата спечелилият участник е длъжен да удостовери своята самоличност, като представи документ за самоличност на куриера, като представи касовата бележка за покупката, даваща право на участие в Кампанията и като подпише приемо-предавателен протокол за получаването на наградата. Ако спечелилият участник откаже да представи документ за самоличност, касовата бележка за покупката и/или откаже да подпише приемо-предавателния протокол, куриерът няма да предаде наградата. Член 5.1. по-горе се прилага.

6.4. За награди на стойност над 100 лв., Организаторът издава служебна бележка във връзка с подаване от страна на участника на годишна данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. За целите на издаването на служебна бележка, спечелилият участник предоставя на Организатора следните лични данни: пълно име, адрес и единен граждански номер. Тези данни се обработват от Организатора в съответствие с Раздел 7 от Правилата на Кампанията по-долу.

  1. ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7.1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) на данните, обработвани за целите на организиране и провеждане на Кампанията, е: Колгейт-Палмолив Адриа, със седалище и адрес на управление: София 1528 София еърпорт център , бул. Христофор Колумб 64, сграда 1 ет. 1 вх.1 офис 104 с ЕИК по БУЛСТАТ: 121525010 (Организатора).

7.2. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта: За целите на участието в Кампанията, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име, и-мейл адрес, телефон, Основание за обработване е даденото съгласие на Участника при извършване на регистрация на промоционален код, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД.

7.3. Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда: С цел получаване на награда, печелившият Участник следва да предостави пълни имена, адрес за доставка и телефонен номер. Основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, адрес и телефонен номер, е даденото от Участника съгласие по чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД.

7.4. Предоставянето на съгласие за обработване на лични данни е доброволно. Ако участник прецени, че не желае да предостави изисканите от Организатора лични данни, няма да може да вземе участие в Кампанията или съответно да получи спечелената награда.

7.5. Получатели/категории получатели на данните. Личните данни необходими за участието в играта и получаването на награда – и-мейл адрес, име, адрес за доставка и телефонен номер може да бъдат обработвани от търговски партньори на Организатора, участващи в организацията и провеждането на играта, както и предоставянето на наградите.

7.6. Срокове за обработване/заличаване на личните данни. Освен в случай на оттеглено по-рано съгласие от Участник, данните необходими за участие в играта ще бъдат обработвани от Организатора и търговски партньори, участващи в организацията на играта в срок от 3 месеца, след приключване на играта. Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер ще бъдат заличени в срок от 3 месеца след като Организаторът получи данните от Участника. Останалите лични данни, събрани от печелившите Участници, които са получили своите награди (техните имена), ще бъдат съхранявани за срок от 11 години след приключване на Кампанията с цел изпълнение на нашите данъчни задължения за отчетност.

7.7. Вашите права, като субект на данни. Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

7.8. Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в играта може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. Оттеглянето на съгласието няма да засегне законността на обработването на личните данни преди това, но може да доведе до невъзможност Участникът да продължи участието си в играта (например, ако Участникът оттегли съгласието си преди тегленето на наградите).

7.9. При въпроси относно обработката на личните данни или, в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено. В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

7.10. Данни за контакт относно събирането и обработването на лични данни:

Колгейт-Палмолив Адриа, email:evelin_georgieva@colpal.com.

  1. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

8.1. При печатна или друг вид грешка или нередовен рекламен материал за Кампанията, Организаторът не носи отговорност. Всички предявявания и претенции чрез изпращане на писма, пратки или по всякакъв друг начин след определения краен срок на Кампанията се считат за невалидни. Организаторът на Кампанията няма задължение да води кореспонденция за непечеливши претенции.

  1. ПРАВНИ СПОРОВЕ. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Всеки потенциален правен спор между Организатора и участниците във връзка с Кампанията се решава с взаимни отстъпки и споразумения, а при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

9.2. Организаторът не носи отговорност за действията на потребители, които са се опитали да участват в Кампанията без да са навършили необходимата възраст. Награди ще се раздават само на участници, които отговарят на съответното условие, доказвайки възрастта си, като представят документ за самоличност при получаване на наградата.

9.3. Организаторът не носи отговорност в случаите, при които участникът по някаква причина, извън контрола на Организатора, не е успял да се свърже на посочения телефон или ако предоставените от него данни за получаване на наградата са некоректни.

9.4. Организаторът не носи отговорност в случай, че някой от спечелилите Участници е възпрепятстван да получи и използва наградата си, както и в случаите на незадоволително качество на наградата или на други претенции на участник или трето лице във връзка с нея.

9.5. Организаторът не носи отговорност за качеството и безопасността на наградите, както и за каквито и да било претенции, произтичащи от или във връзка с наградите.

  1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

10.1. С регистрацията си в Кампанията участникът заявява и гарантира, че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и отговаря на всички изрично изброени специфични изисквания, посочени тук. В случай че участникът не отговаря на условията и това бъде установено след проверка от страна на Организатора участникът може да бъде дисквалифициран от Кампанията. Ако възникне спор относно изпълнението на условията Организаторът има право на последното решение.

10.2. Имената на спечелилите награда (първо име и първата буква на последното име) се обявяват онлайн на адрес https://colgatepromo.bg. Решението на Организатора на Кампанията по отношение на всички аспекти на Кампанията е окончателно. Няма да бъде водена кореспонденция с участници, освен с участник, избран за печеливш.

10.3. При поискване спечелилите награда предоставят на Организатора на Кампанията доказателство за своята възраст.

10.4. Организаторът на Кампанията не дава изрични или други гаранции и не осигурява условия от каквото и да било естество, по отношение на безопасността, вида или изпълнението на наградата. Организаторът на Кампанията не носи отговорност, в резултат на човешка грешка или по друг начин, за неуспешно осъществяване на контакт или за невръчване на награда на даден участник, който е предоставил неточна или непълна информация или, който не отговаря на и-мейлите или телефонните обаждания на Организатора на Кампанията в срока, описан по-горе.

10.5. Участниците, които не изпълнят настоящите условия, могат по всяко време да бъдат дисквалифицирани от Кампанията от страна на Организатора на Кампанията, по негово усмотрение.

10.6. Организаторът на Кампанията не поема отговорност за неправилно или неточно записване на вписана информация, технически дефекти, човешки или технически грешки, загубени, забавени или изопачени данни или изпращания на информация, за пропуски, прекъсвания, заличаване, дефект или повреда на телефонни или компютърни линии или мрежи, компютърно оборудване, софтуер или тяхна комбинация.

10.7. Организаторът на Кампанията запазва правото си да изтегли или коригира Кампанията и естеството на всяка награда (с такива с равна или по-висока стойност) в случай, че Организаторът или организираната от него Кампания бъдат засегнати или се окаже вероятно да бъдат засегнати от непредвидени обстоятелства. Организаторът на Кампанията не е в нарушение на настоящите условия, и не носи отговорност за забавено изпълнение или неизпълнение на свои задължения, съгласно настоящите условия, ако подобно забавяне или неизпълнение настъпят в резултат на събития, обстоятелства или причини, извън неговия контрол.

10.8. Организаторът на Кампанията не носи отговорност за закъснели, изгубени, нечетливи, фалшифицирани, забавени, непълни или унищожени регистрации за участие в Кампанията, като всички подобни регистрации са невалидни. Регистрационни материали/данни, които са били обработвани или променяни неправомерно се считат за невалидни. Организаторът на Кампанията не носи отговорност за проблеми, грешки или небрежност, които може да възникнат във връзка с Кампанията, вкл., но без да се ограничават до щети, нанесени на компютъра или друго техническо устройство или софтуер на участника, в резултат от участието му в Кампанията.

10.9. Вие приемате, че доколкото това се разрешава от закона, Организаторът на Кампанията не носи отговорност за наранявания, загуби или щети от всякакво естество нанесени на имущество или лица, в резултат изцяло или частично, пряко или косвено, на регистрирането за участие в Кампанията, действия или бездействия на участник, или на участието в Кампанията по какъвто и да било начин. Нищо, съдържащо се в настоящите условия не изключва отговорността на Организатора на Кампанията в случай на смърт или телесна повреда в резултат на неговата небрежност или виновни действия.

10.10. Организаторът на Кампанията запазва правото си да забави, прекрати или измени Кампанията по всяко време, като обяви това на сайта на играта , без предизвестие, ако даден фактор възпрепятства надлежното изпълнение на Организатора, предвидено в настоящите условия, включително, но без това да има ограничителен характер, регистрирането за участие на лица извън юрисдикцията на Кампанията, или цялостна или частична неизправност на уебсайт(ове) използван(и) за регистриране за участие в Кампанията, свързан с това компонент или модул, както и нареждане на държавен или регулаторен орган.

10.11. Настоящите условия представляват цялото споразумение между Вас и нас по отношение на техния предмет и отменя всякакви предишни обещания, декларации, споразумения, декларации и договорки между нас.

10.12. Ако за дадена разпоредба на настоящите условия бъде установено от съд с компетентна юрисдикция, че е неприложима или невалидна, Вие и Организатора на Кампанията приемате, че съдът следва да опита да осигури правно действие на намеренията на страните, отразени в дадената разпоредба, като всички останали разпоредби на настоящите условия запазват своята пълна правна сила и действие.

10.13. Кампанията и настоящите условия се прилагат и се тълкуват съгласно законите на Република България. Кампанията се счита за невалидна, ако е забранена съгласно законите.

В случай на каквито и да е въпроси, оплаквания и т.н., моля, свържете се с нас на и-мейл evelin_georgieva@colpal.com или на тел.:+359 877 515644.

Касова бележка образец (код за регистрация в наградната игра):

Лист на Промоционалните продукти, при закупуването, на които може да се участва в Кампанията:

AN Описание на артикул


937053 Вода за уста Колгейт 500 мл MAX WHITE
925318 Вода за уста Колгейт 500 мл Синя
915522 Конци за зъби Колгейт Total Pro Gum 25 м
937049 Паста за зъби Колгейт 75мл Тройно действие Xtra White
121114 Паста за зъби Колгейт 100 мл Защита от кариеси
131231 Паста за зъби Колгейт 100 мл Избелваща
130880 Паста за зъби Колгейт 100мл Тройно действие
911404 Паста за зъби Колгейт 150 мл Прополис
911403 Паста за зъби Колгейт 150 мл Тройно действие
941427 Паста за зъби Колгейт 75 мл Max White Expert Micellar
925026 Паста за зъби Колгейт 75 мл Max White Expert White
935435 Паста за зъби Колгейт 75 мл Max White Charcoal
917201 Паста за зъби Колгейт 75 мл Max White Luminous
907795 Паста за зъби Колгейт 75 мл Max White One
921158 Паста за зъби Колгейт 75 мл Max White Optic
941390 Паста за зъби Колгейт 75 мл Max White Clay Minerals
911666 Паста за зъби Колгейт 75 мл Max White White Protect
933874 Паста за зъби Колгейт 75 мл Naturals Extracts Charcoal+White
939050 Паста за зъби Колгейт 75 мл Naturals Extracts Coco & Ginger
936155 Паста за зъби Колгейт 75 мл Advance White Charcoal
900560 Паста за зъби Колгейт 75 мл Макс Уайт
132392 Паста за зъби Колгейт 75 мл Макс Фреш/синя
941389 Паста за зъби Колгейт 75 мл Макс Протект Уайт
942059 Паста за зъби Колгейт 75 мл Max Protect Care
934116 Паста за зъби Колгейт 100 мл Тотал Active Fresh
934117 Паста за зъби Колгейт 100 мл Тотал Whitening
941392 Паста за зъби Колгейт 100 мл. Тотал Original Charcoal
934120 Паста за зъби Колгейт 75 мл Тотал Advanced Enamel Health
934121 Паста за зъби Колгейт 75 мл Тотал Advanced Visible Proof
939054 Паста за зъби Колгейт 75 мл Gum Invigorate Revitalize
938399 Паста за зъби Колгейт за деца 50 мл 3+
936200 Паста за зъби Колгейт за деца 50 мл от 3 до 5 години
936199 Паста за зъби Колгейт за деца 50 мл от 6 до 9 години
927184 Четка за зъби Колгейт 360` Advanced
941069 Четка за зъби Колгейт RecyClean
941063 Четка за зъби Колгейт 360` Black 1+1
914638 Четка за зъби Колгейт 360` Max White Expert White
135700 Четка за зъби Колгейт 360` Медиум 1+1
937887 Четка за зъби Колгейт Bamboo
938397 Четка за зъби Колгейт GUM Invigorate
917496 Четка за зъби Колгейт Slim Soft 1+1
920462 Четка за зъби Колгейт Slim Soft Charcoal
936258 Четка за зъби Колгейт Slim Soft Advanced Gold
917496 Четка за зъби Колгейт Slim Soft UCH
913379 Четка за зъби Колгейт Triple Action 1+1 free
120005 Четка за зъби Колгейт Екстра Клийн 1+1
140629 Четка за зъби Колгейт за деца над 6 години
928165 Четка за зъби Колгейт за деца от 2 до 6 години
134430 Четка за зъби Колгейт Зиг Заг плюс медиум
941066 Четка за зъби Колгейт Max White Charcoal 1+1