Жребият приключи!

Честито на печелившите!

5 броя смарт часовници „Samsung Galaxy”

ID номер

Име

377 Юлия Стойчева
188 Мариана Досова
451 Бистра Белчева
382 Наталия Николова
582 Нели Минкова
50 броя ваучери за пазаруване в магазини „Kaufland” на стойност 50 лв. всеки
137 Цветелина Танева
324 Ралица Николова
599 Добромир Йовчев
8 Диана Митева
593 Митко Костов
558 Ивайло Василев
597 Веселин Колев
443 Милена Дякова
126 Цветанка Влахова
79 Радостина Благоева
106 Венета Славова
466 Иван Тонев
258 Вергиния Стефанова
308 Красимира Йорданова
427 Лили Стойкова
78 Катя Николова
389 Цветелина Пенева
546 Стефан Николов
125 Елена Толева
371 Ерика Венциславова
529 Марияна Веселинова
595 Мирослав Михайлов
317 Снежана Георгиева
534 Мартин Любомиров
243 Георги Смилянов
520 Живка Грозева
22 Радостина Петрова
226 Тенчо Стоев
222 Маргарита Върбанова
186 Христина Карамфилова
3 Анна Дончева
124 Албена Иванова
115 Маринела Попова
286 Цветанка Йорданова
140 Милена Симеонова
551 Ренета Христова
347 Мегалина Патова
550 Николай Николов
432 Радостина Тодорова - Янкова
442 Никола Николов
166 Валентин Танев
51 Снежана Йорданова
348 Таня Клишева
176 Денка Славова
113 Милка Тупчиева
343 Таня Ковачева
401 Емил Тодоров
131 Мариана Тошева
588 Пеньо Пенев
147 Росица Борисова
Условия на Кампанията "Нашата сила се крие в усмивката ни"

По-долу са представени условията, приложими спрямо лицата (“Вие” или “Участник”), участващи в Кампанията "Почувствай се зареден с енергия от Природата" (“Кампанията”). Чрез участието си в Кампанията, Вие приемате настоящите условия и те стават задължителни спрямо Вас. Неспазването на някое от настоящите условия Ви дисквалифицира от участие в Кампанията, като Вашата регистрация за участие се счита за невалидна.

Условията на Кампанията се приемат посредством поставяне на отметка в кутия на уебстраницата на уебсайта, където се регистрира промоционалният Код. Съгласието за обработване на лични данни се дава чрез поставяне на отметка в кутия на уебсайта, където се регистрира промоционалният код.

Организаторът на Кампанията е Колгейт-Палмолив Адриа, вписано в Регистъра БУЛСТАТ с код по БУЛСТАТ: 121525010, с адрес на управление адрес София 1528 София еърпорт център , бул. Христофор Колумб 64, сграда 1 ет. 1 вх.1 офис 104. Навсякъде, където в настоящите условия се говори за 'наши', 'нас', 'ние' или ‘дружеството’, съответните термини се отнасят до Организатора на Кампанията, неговите дъщерни, свързани дружества и сътрудници.

  1. ПРАВО ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Кампанията е достъпна единствено за граждани и лица, законно пребиваващи в България, които са достигнали минималната възраст от 18 (осемнадесет) години към деня на участие в Кампанията. В Кампанията не могат да участват (i) служители (и членовете на техните семейства (съпруг(а), родител, дете, брат или сестра), както и членове на техните домакинства), на Организатора на Кампанията или техни свързани, дъщерни дружества, представителства или консултанти; и (ii) други лица, участващи в създаването или администрирането на Кампанията, или техните семейства или членове на домакинствата.

  1. КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В КАМПАНИЯТА

2.1 За да се включите в Кампанията за спечелването на един от 5 смарт часовника Smart Watch Samsung Galaxy или един от ваучерите за пазаруване в магазини Кауфланд на стойност 50 лева всеки, трябва да посетите електронната страница https://colgatepromo.bg, да предоставите нужните лични данни (относно Политиката за опазване на Вашите лични данни вижте по-долу), включително Вашето име, и-мейл адрес, телефон и да впишете кода от касовата бележка („Код“), която сте получили, след закупуване, от търговските обекти на Кауфланд в България, на една или повече пасти с марка Colgate от посочените по-долу и участващи в Кампанията артикули, на обща стойност минимум 3.99 лева. Система на Организатора ще извършва автоматична проверка на уникалността и валидността на кодовете. Проверката е окончателна и Участникът няма право да оспорва резултатите от нея. Организаторът запазва правото си да извърши преглед на системата за проверка на уникалността и валидността на регистрираните кодовете и при нужда да ревизира резултатите от проверката, включително, но не само, да прекрати и/или отложи Кампанията.

2.2 Регистрацията за участие в Кампанията започва в 0:00ч. българско време, на 01.05.2021 г. на https://colgatepromo.bg. За да имат шанс да бъдат избрани за спечелване на награда (както е описано по-долу), участниците трябва да се включат в Кампанията преди 24:00 ч. местно време на 31.05.2021г. Закъснелите участници няма да бъдат включени в тегленето на наградите.

2.3 Системата на посочения в точка 2.1. сайт ще извършва незабавно проверка на валидността на регистрацията на всеки участник. Проверката е окончателна и Участникът няма право да оспорва резултатите от нея. Организаторът запазва правото си да извърши преглед на системата за проверка на уникалността и валидността на кодовете и при нужда да ревизира резултатите от проверката. Организаторът има правото да прекрати, отложи или спре Кампанията в случай на технически проблеми с уебсайта, процеса на регистрация, проверка или някакъв друг технически проблем, който може да възникне. След успешна регистрация на Код, системата автоматично включва кода в тегленето за наградите. Един уникален код осигурява едно участие.

2.4 Само за срока на провеждане на Кампанията, а именно от 01.05.2021. до 31.05.2021г. закупуването на една или повече пасти с марка Colgate на обща стойност минимум 3.99 лева може да спечелите подарък смарт часовник Smart Watch Samsung Galaxy 42MM R810 GOLD или ваучер за пазаруване от всеки търговски обект на Кауфланд в България на стойност 50 лева. Регистрирайте кода от касовата бележка, с която са закупени от търговските обекти на Кауфланд в България, пасти за зъби с марка Colgate на обща стойност поне 3,99 лв. на https://colgatepromo.bg и автоматично се включвате в тегленето за 5 смарт часовника Smart Watch Samsung Galaxy на стойност 399 лв. всеки или един от 50 ваучера за пазаруване в магазини Кауфланд на стойност 50 лева всеки. Пазете касовата бележка до приключване на Кампанията. Повече информация за кампанията можете да намерите на https://colgatepromo.bg.

2.5. Потребителите са задължени да пазят касовата бележка като доказателство за покупка при получаване на награда.

2.6. Можете да се включите в Кампанията, като използвате всеки Код само веднъж. С регистриране на един Код може да спечелите само една награда. Допуска се повече от едно участие, ако с всяко участие се въвежда различен Код. Вие декларирате, че информацията, предоставена от Вас при регистрацията за участие в Кампанията е вярна и точна. Всяка регистрация, направена в нарушение на тази декларация, може да се счита за невалидна и да бъде обект на дисквалификация по усмотрение на Организатора на Кампанията.

  1. ИЗБИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

3.1 Спечелилите награда се избират на случаен принцип след приключване на Кампанията на 01.06.2021г. измежду всички участници, които успешно са се включили в жребия за теглене на награди в рамките на Кампанията, в съответствие с настоящите условия. Тегленето на победителите се провежда в седалището и адреса на управление на Колгейт Палмолив Адриа – София 1592, бул. Христофор Колумб № 64, сграда 1, офис 104, в присъствието на нотариус.

3.2 При регистриран уникален и валиден код, системата ще връща имейл, в който информира участника, че кодът му е регистриран за участие и ще го препраща на промоционалната интернет страница https://colgatepromo.bg, където може да се запознае с правилата на Кампанията и където може да научи, кои са печелившите от тегленето на наградите.

3.3. В края на Кампанията, системата изработена от Организатора изтегля на случаен принцип и в присъствие на комисия и нотариус, посочена от Организатора, от всички регистрирани уникални и валидни кодове тези, които печелят наградите. Комисията подписва протокол, потвърждаващ спечелилите участници.

3.4. Печелившите участници получават поздравителен имейл с указания как ще получат наградите си. Организаторът се свързва със спечелилите участници по електронна поща или по телефон (по един от двата начина). Ако Организаторът на Кампанията не успее да се свърже с даден Печеливш след три (3) опита в рамките на 48 часа, наградата за съответния Печеливш, автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран и уведомен, при прилагане на описания по-горе процес, във връзка с дадената Награда. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян колкото пъти е нужно, до валидното изискване на Наградата от участник, който има право да я получи.

3.5 В случай, че някой участник, който е спечелил награда бъде дисквалифициран или няма право да получи такава, съгласно клауза 4 по-долу, наградата автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран за награда и новият печеливш бива уведомен, при прилагане на същия процес, както е описано по-горе по отношение на Наградата. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян, колкото пъти е нужно, по решение на Организатора.

  1. НАГРАДА

4.1 Всеки от спечелилите участници получава или 1 смарт часовник Smart Watch Samsung Galaxy 42MM R810 GOLD или 1 ваучер за пазаруване от всеки търговски обект на Кауфланд в България. Организаторът ще раздаде общо 5 смарт часовника Smart Watch Samsung Galaxy и 50 ваучера за пазаруване в магазини Кауфланд на стойност 50 лева всеки като награда на спечелилите участници.

4.2 Спечелилият награда ще я получи с куриер за сметка на Организатора в рамките на 10 дни след изтеглянето имената на печелившите. При получаване на наградата спечелилият участник е длъжен да удостовери своята самоличност, като представи документ за самоличност на куриера, като представи касовата бележка за покупката и като подпише приемо-предавателен протокол за получаването на наградата. Ако спечелилият участник откаже да представи своите документи за самоличност, касовата бележка за покупката и/или откаже да подпише приемо-предавателния протокол, куриерът няма да предаде наградата. Член 3.4 и член 3.5 по-горе се прилагат.

4.3 Пазарната стойност на една награда смарт часовника Smart Watch Samsung Galaxy е 399 лв.

4.4 Спечелването на награда е обвързано с покупка.

4.5. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила към 1 януари 2019 г., всякакви парични награди и награди под формата на търговски изделия с пазарна стойност, надвишаваща 100 лв. (сто български лева), получавани от физически лица при игри, състезания и конкурси, които не се предоставят от работодател или възлагаща организация, се облагат с данък. Организаторът издава официална разписка на всички спечелили участници, указваща пазарната стойност на получената награда. Официалната разписка се предоставя на спечелилите участници заедно със самата награда. Спечелилите участници трябва да представят официалната разписка заедно със своята годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ не по-късно от 30 април на годината, следващата годината на придобиването на наградата. За целите на издаването на официалната разписка, спечелилият участник предоставя на Организатора следните лични данни: пълно име, адрес и единен граждански номер. Тези данни се обработват от Организатора в съответствие с Раздел 5 от Правилата на Кампанията по-долу.

  1. ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

5.1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) на данните, обработвани за целите на организиране и провеждане на Кампанията, е: <Колгейт-Палмолив Адриа<, със седалище и адрес на управление: София 1528 София Еърпорт център, бул. Христофор Колумб 64, сграда 1 ет. 1 вх.1 офис 104 с ЕИК по БУЛСТАТ: 121525010 (Организатора).

5.2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване.
Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта:
За целите на участието в Кампанията, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име, и-мейл адрес, телефон. Основание за обработване е даденото съгласие на Участника при извършване на регистрация на Код, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД.

5.3. Предоставянето на съгласие за обработване на лични данни е доброволно. Ако участник прецени, че не желае да предостави изисканите от Организатора лични данни, няма да може да вземе участие в Кампанията.

5.4. Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.

С цел получаване на награда, печелившият Участник следва да предостави пълни имена, адрес за доставка и телефонен номер. Основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, адрес и телефонен номер, е даденото от Участника съгласие по чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД.

5.5 Получатели/категории получатели на данните

Личните данни необходими за участието в играта и получаването на награда – и-мейл адрес, име, адрес за доставка и телефонен номер може да бъдат обработвани от търговски партньори на Организатора, участващи в организацията и провеждането на играта, както и предоставянето на наградите.

5.6. Срокове за обработване/заличаване на личните данни

Освен в случай на оттеглено по-рано съгласие от Участник, данните необходими за участие в играта ще бъдат обработвани от Организатора и търговски партньори, участващи в организацията на играта в срок от 3 месеца, след приключване на играта.

Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер ще бъдат заличени в срок от 3 месеца след като Организаторът получи данните от Участника. Останалите лични данни, събрани от печелившите Участници, които са получили своите награди (техните имена), ще бъдат съхранявани за срок от 11 години след приключване на Кампанията с цел изпълнение на нашите данъчни задължения за отчетност.

5.7. Вашите права, като субект на данни

Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в играта може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. Оттеглянето на съгласието няма да засегне законността на обработването на личните данни преди това, но може да доведе до невъзможност Участникът да продължи участието си в играта (например, ако Участникът оттегли съгласието си преди тегленето на наградите).

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено.

В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

5.8. Данни за контакт относно събирането и обработването на лични данни:

Колгейт Палмолив Адриа, Евелин Георгиева, email: evelin_georgieva@colpal.com.

  1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

6.1 С регистрацията си в Кампанията участникът заявява и гарантира, че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и отговаря на всички изрично изброени специфични изисквания, посочени тук. В случай че участникът не отговаря на условията и това бъде установено след проверка от страна на Организатора участникът може да бъде дисквалифициран от Кампанията. Ако възникне спор относно изпълнението на условията Организаторът има право на последното решение.

6.2. Имената на Спечелилите награда (първо име и първата буква на последното име) се обявяват онлайн на адрес https://colgatepromo.bg. Решението на Организатора на Кампанията по отношение на всички аспекти на Кампанията е окончателно. Няма да бъде водена кореспонденция с участници, освен с участника, избран за печеливш.

6.3 При поискване Спечелилите награда предоставят на Организатора на Кампанията доказателство за своята възраст.

6.4 Организаторът на Кампанията не дава изрични или други гаранции и не осигурява условия от каквото и да било естество, по отношение на безопасността, вида или изпълнението на наградата. Организаторът на Кампанията не носи отговорност, в резултат на човешка грешка или по друг начин, за неуспешно осъществяване на контакт или за невръчване на награда на даден участник, който е предоставил неточна или непълна информация или, който не отговаря на и-мейлите или телефонните обаждания на Организатора на Кампанията в срока, описан по-горе.

6.5 Участниците, които не изпълнят настоящите условия, могат по всяко време да бъдат дисквалифицирани от Кампанията от страна на Организатора на Кампанията, по негово усмотрение.

6.6 Организаторът на Кампанията не поема отговорност за неправилно или неточно записване на вписана информация, технически дефекти, човешки или технически грешки, загубени, забавени или изопачени данни или изпращания на информация, за пропуски, прекъсвания, заличаване, дефект или повреда на телефонни или компютърни линии или мрежи, компютърно оборудване, софтуер или тяхна комбинация.

6.7 Организаторът на Кампанията запазва правото си да изтегли или коригира Кампанията и естеството на всяка награда (с такива с равна или по-висока стойност) в случай, че Организаторът или организираната от него Кампания бъдат засегнати или се окаже вероятно да бъдат засегнати от непредвидени обстоятелства. Организаторът на Кампанията не е в нарушение на настоящите условия, и не носи отговорност за забавено изпълнение или неизпълнение на свои задължения, съгласно настоящите условия, ако подобно забавяне или неизпълнение настъпят в резултат на събития, обстоятелства или причини, извън неговия контрол.

6.8 Организаторът на Кампанията не носи отговорност за закъснели, изгубени, нечетливи, фалшифицирани, забавени, непълни или унищожени регистрации за участие в Кампанията, като всички подобни регистрации са невалидни. Регистрационни материали/данни, които са били обработвани или променяни неправомерно се считат за невалидни. Организаторът на Кампанията не носи отговорност за проблеми, грешки или небрежност, които може да възникнат във връзка с Кампанията, вкл., но без да се ограничават до щети, нанесени на компютъра или друго техническо устройство или софтуер на участника, в резултат от участието му в Кампанията.

6.9 Вие приемате, че доколкото това се разрешава от закона, Организаторът на Кампанията не носи отговорност за наранявания, загуби или щети от всякакво естество нанесени на имущество или лица, в резултат изцяло или частично, пряко или косвено, на регистрирането за участие в Кампанията, действия или бездействия на участник, или на участието в Кампанията по какъвто и да било начин. Нищо, съдържащо се в настоящите условия не изключва отговорността на Организатора на Кампанията в случай на смърт или телесна повреда в резултат на неговата небрежност или виновни действия.

6.10 ООрганизаторът на Кампанията запазва правото си да забави, прекрати или измени Кампанията по всяко време, като обяви това на сайта на играта , без предизвестие, ако даден фактор възпрепятства надлежното изпълнение на Организатора, предвидено в настоящите условия, включително, но без това да има ограничителен характер, регистрирането за участие на лица извън юрисдикцията на Кампанията или на лица на възраст под минималната, при която се разрешава консумиране на алкохол в съответната държава на тяхното пребиваване, или цялостна или частична неизправност на уебсайт(ове) използван(и) за регистриране за участие в Кампанията, свързан с това компонент или модул, както и нареждане на държавен или регулаторен орган.

6.11 Настоящите условия представляват цялото споразумение между Вас и нас по отношение на техния предмет и отменя всякакви предишни обещания, декларации, споразумения, декларации и договорки между нас.

6.12 Ако за дадена разпоредба на настоящите условия бъде установено от съд с компетентна юрисдикция, че е неприложима или невалидна, Вие и Организатора на Кампанията приемате, че съдът следва да опита да осигури правно действие на намеренията на страните, отразени в дадената разпоредба, като всички останали разпоредби на настоящите условия запазват своята пълна правна сила и действие.

6.13 Кампанията и настоящите условия се прилагат и се тълкуват съгласно законите на Република България. Кампанията се счита за невалидна, ако е забранена съгласно законите.

6.14. В случай на каквито и да е въпроси, оплаквания и т.н., моля, свържете се с нас на и-мейл evelin_georgieva@colpal.com или на тел.:+359 877 515644.

Касова бележка образец (код за регистрация в наградната игра):

Участващи продукти:

AN Описание на артикул


00047487 Colgate паста за зъби Max White Exp 75мл
00065297 Colgate паста за зъби Max WhiteExp.Compl.75
00082534 Colgate паста за зъби Max White Ex.Enamel75
00080585 Colgate паста за зъби MaxWhite Ex.Sensit.75
00085061 Colgate паста за зъби Kids 6-9г 50мл
00091644 Colgate паста за зъби за деца 50 мл Digital Print 3+ години
00085060 Colgate паста за зъби Kids 3-5г 50мл
04801301 Colgate паста за зъби Tripple Action 100
04801806 Colgate паста за зъби избелваща 100 мл
04800927 Colgate паста за зъби Antikaries 100 мл
04801302 Colgate паста за зъби Propolis 100 мл
00058063 Colgate паста за зъби TripleAction Fresh 75
00085062 Colgate паста за зъби TripleAction White 75
04805391 Colgate паста за зъби Propolis 150 мл
04805390 Colgate паста за зъби Triple Action 150
04802313 Colgate паста за зъби Triple Action 50
04800925 Colgate паста за зъби Whitening 50 мл
00082503 Colgate паста за зъби Adv.White Charcoal 75
04801807 Colgate паста за зъби Max Fresh cool mint 75 мл
04802312 Colgate паста за зъби Max White 75 мл
04803350 Colgate паста за зъби Max Clean 75 ml
00073226 Colgate паста за зъби Sensation White 75 мл
00080551 Colgate паста за зъби Max White Charcoal 75
00037587 Colgate паста за зъби Max White Optic 75мл
00056378 Colgate паста за зъби Max White White&Protect 75
04804201 Colgate паста за зъби Max White One 75мл
00022477 Colgate паста за зъби Max White Lum 75мл
00072476 Colgate паста за зъби Naturals Charcoal 75
00097229 Colgate паста за зъби Naturals Hemp 75мл
00092396 Colgate паста за зъби Naturals Ginger 75 мл
00075571 Colgate паста за зъби Total Whitening 100мл
00075570 Colgate паста за зъби TotalActiveFresh 100
00075567 Colgate паста за зъби Total Gum Health 75мл
00075566 Colgate паста за зъби Total Deep Clean 75мл
00075569 Colgate паста за зъби TotalEnamelHealth 75
00075565 Colgate паста за зъби Total VisibleProof 75
00085105 Colgate паста за зъби Total Original 100 мл
00090794 Colgate паста за зъби Gum Detox 75мл
00092395 Colgate паста за зъби Gum Revitalise 75мл
00088947 Colgate паста за зъби 75 мл Smile for Good Protection
00088948 Colgate паста за зъби 75 мл Smile for Good Whitening

Промоционалните продукти, участващи в промоцията, могат да бъдат закупени от всички търговски обекти Кауфланд в България до изчерпване на техните количества.